Strategia rozwoju gminy, rzecz potrzebna.

Najbardziej stałym zjawiskiem w świecie są nieustanne zmiany. To przewrotne stwierdzenie uświadamia, nam że zmiany są nieodłącznym elementem rzeczywistości, w której żyjemy. Większość celów, związanych ze zbiorowym zaspokajaniem potrzeb lokalnej społeczności, do realizacji których przecież powołana jest władza samorządowa osiągana jest na przestrzeni znacznie dłuższego niż okres jednej kadencji czasu.

Strategia Rozwoju Gminy ŻołyniaMieszkańcy gminy potrzebują dobrych dróg, telefonów, wodociągów, kanalizacji, systemu odbierania odpadów, dobrej straży pożarnej, bezpieczeństwa publicznego, a co najważniejsze, dobrego systemu edukacji i obsługi administracyjnej. Dlatego też długofalowe planowanie rozwoju ma szczególny wymiar i znaczenie dla ukierunkowania w bieżącej działalności samorządów gminnych.

Dokumentem ujmującym wieloletnie cele i uwarunkowania rozwoju wraz z uwzględnieniem czynników o charakterze gospodarczym, społecznym i kulturowym w dłuższej perspektywie czasu, każdej wspólnoty jest strategia rozwoju. Akt będący podstawowym narzędziem efektywnego zarządzania gminą, planowania jej rozwoju, przygotowywania planów inwestycyjnych, pozyskiwania inwestorów czy promocji gminy.

W chwili obecnej nasz kraj wszedł w nowy okres finansowania UE na lata 2014 – 2020, okres w którym do wykorzystania przez polskie samorządy będą najwyższe w historii środki pomocowe. Oczywiście do ich pozyskiwania niezbędne będą wspomniane strategie rozwoju gmin, miast, powiatów czy województw, jako dokumenty będące podstawowym narzędziem lokalnego i zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z zasadą programowania określoną w artykule 10 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. opracowanie strategii rozwoju jest warunkiem koniecznym przy pozyskiwaniu środków finansowych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

Większość okolicznych samorządów powiatu łańcuckiego takie dokumenty opracowało i przyjęło już 2-3 lata temu z perspektywą czasową sięgającą poza rok 2020, co stawia je niejako w uprzywilejowanej pozycji w drodze do aplikowania o unijne środki. Niektóre samorządy są na etapie aktualizacji tych dokumentów.

Jak dotąd gmina Żołynia poza nieaktualną Strategią Rozwoju Gminy Żołynia na lata 2004-2013, przyjętą jeszcze w 2004 roku, a więc w zupełnie innej rzeczywistości, nie posiada nic więcej. Do tej pory Rada Gminy Żołynia nie podjęła uchwały o przystąpieniu do prac nad nową strategią rozwoju, nie wyznaczono również osób odpowiedzialnych za jej opracowanie w urzędzie. Niebawem czas pokaże, czy takie podejście do sprawy było słuszne.

Pamiętać jednak należy, że władze każdej gminy, w tym i naszej stoją co dnia przed dylematem związanym z rozwiązywaniem niełatwych przecież zadań z zakresu spraw społeczno-gospodarczych dotyczących lokalnej społeczności. Podejmowane przez nie rozwiązania nie mogą być dziełem przypadku, czy decyzji podejmowanych pod wpływem chwili, lecz muszą opierać się na solidnych podstawach zawartych w strategiach rozwoju, będących swego rodzaju długoletnimi dokumentami planistycznymi każdego samorządu.

jerry

Weź udział w dyskusji Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 ÷ 2 =