Konsultacje społeczne

Gmina Żołynia poddaje konsultacjom społecznym projekt: „Programu współpracy Gminy Żołynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r.” Dokument ten określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Żołynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych.

Ukierunkowany jest na umacnianie w świadomości społecznej mieszkańców poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, tworzenie odpowiednich warunków umożliwiających pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów, jak również na zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy przez włączenie do ich realizacji organizacje pozarządowe oraz promocję działalności pożytku publicznego, środowiska organizacji pozarządowych i rozwój wolontariatu.

Konsultacje rozpoczęły się od 11 stycznia i potrwają do 24 stycznia br. Wszystkie uprawnione do tego podmioty mogą zgłaszać swe uwagi i opinie dotyczące projektu w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Żołyni, 37-110 Żołynia, ul.Rynek 22 lub drogą elektroniczną na adres sekretarz@zolynia.pl

 jerry

Dołącz do dyskusji


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × 2 =