Wykonanie budżetu gminy Żołynia za 2014 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm./ wójt zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za poprzedni rok.

Z przedłożonej przez wójta gminy Żołynia informacji z dnia 23 marca br. wynika, że w ramach budżetu z 2014 r. planowano dochody gminy na poziomie 25.254.388,13 zł. z czego wykonano 22.964.017,22 czyli 90,9%. Wydatki planowano w kwocie 25.974.388,13 zł. z czego wykonano 23.173.261,86 zł. czyli 92,05 %.

W budżecie gminy na 2014 r. planowano przychody w kwocie 2.289.119,47 zł., a wykonano je do kwoty 1.789.436,00 zł. czyli 78,5%. Natomiast z zaplanowanych rozchodów w kwocie 1.569.119,47 zł., wykonano rozchody do kwoty 1.249.119,00 zł. czyli 79,6%.

Jednocześnie gmina Żołynia otrzymała środki finansowe z budżetu UE w kwocie 2.877.974,14 zł. z czego na zadania inwestycyjne wykorzystano 2.733.986,77 zł. czyli 94,9% oraz na zadania bieżące 143.987,37 zł. czyli 5,1%.

W informacji podano, że zobowiązania wymagalne gminy Żołynia (a więc, takie których termin płatności minął) to 7.700.210,27 zł. czyli 33,5 % wykonanych dochodów budżetu gminy w 2014 r.

Z pkt. 15 informacji z wykonania budżetu gminy Żołynia za 2014 r. wynika, że gmina dokonała umorzenia podatku firmie „Enertek” Sp. z o.o. w wysokości 98.483,00 zł. z uwagi na ważny interes podatnika.

jerry

Do pobrania: Informacja z wykonania budżetu Gminy Żołynia za 2014 rok


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

÷ 1 = 8