Od 1 marca nowe przepisy o USC

1 marca 2015r. weszły w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadziły one zmiany, które docelowo mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie. Zmiany są korzystne z punktu widzenie mieszkańca, ale w początkowym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań czas załatwiania spraw może się wydłużyć. Ma to związek z nowym, wciąż modyfikowanym przez MSW systemem informatycznym.

Kluczowe zmiany – rejestracja stanu cywilnego

paragraf zmianyRejestracja noworodków:

wraz z rejestracją nowo narodzonego dziecka, w urzędzie dokonuje się jego zameldowania. Ponadto System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

Odpisy aktów stanu cywilnego:

Urząd Stanu Cywilnego w Żołyni będzie właściwy, jak dotychczas dla rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które następują na terenie gminy Żołynia.

Nowa ustawa daje możliwość do tego, by odpisy aktów stanu cywilnego pobrać w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Jest to „odmiejscowienie” wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego. Docelowo będzie również istniała możliwość pozyskania odpisu poprzez platformę E-PUAP.

Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego:

Ustawodawca rozszerzył możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczy to nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości.

Dowody osobiste:

– każdy ma możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy na terenie kraju,

– każdy ma możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną, odwiedzając Urząd Gminy wyłącznie w celu odbioru gotowego dokumentu tożsamości,

– w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,

możliwość działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu,

– możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną,

– ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach,

– obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach,

brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym – do tej pory każda zmiana adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego,

– prosty do wypełnienia wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego.

Ewidencja ludności:

– możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę drogą elektroniczną,

– możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu zameldowania.


jerry

Nowe przepisyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

52 − = 42