VI Sesja Rady Gminy w Żołyni

W dniu 23 czerwca br. o godzinie 12.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żołyni odbędzie się VI sesja Rady Gminy /program sesji w załączeniu/.

Najważniejszym punktem najbliższej sesji rady będzie przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Żołynia za 2014 r. oraz rozpatrzenie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

Według porządku obrad na sesji poruszane będą również sprawy finansowe związane z wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na rok 2015, Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żołynia.

Istotną sprawą z punktu widzenia mieszkańców gminy będzie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /zbiórka selektywna i nie selektywna/. Zaplanowano również przedstawienie informacji związanej z aktualnym bezpieczeństwem publicznym na terenie gminy Żołynia.

Radni będą również procedować nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół w Żołyni. Celem tego programu jest pomoc materialna dla dzieci i młodzieży, sprzyjająca kontynuowaniu nauki w Żołyni.

W porządku obrad znajduję się również projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi łańcuckiemu, polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 0511 R Rakszawa-Brzóza Stadnicka w miejscowości Brzóza Stadnicka o wartości nie przekraczającej 80 000 zł.

Rada rozpatrzy również projekt uchwały w sprawie przystąpienia do II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żołynia oraz projekt uchwały wprowadzający zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żołyni.

Ponadto radni zajmą się podjęciem uchwał o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żołynia, nabyciu nieruchomości przez Gminę oraz wyrażającej zgodę na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.

Zaplanowano również podjęcie uchwały o powołaniu zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie oraz Sądzie Rejonowym w Łańcucie.

Z uwagi na wagę podejmowanych spraw i ich wpływ na codzienne życie lokalnej społeczności każdy mieszkaniec gminy zgodnie z art. 61 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym może uczestniczyć w posiedzeniach kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów /w tym sesje Rady Gminy/.

Przejdź do dyskusji.

Red.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

63 + = 69