W górę i w dół – Podatki 2014 w Gminie Żołynia

podatki 2014


W biuletynie informacji publicznej pojawiły się trzy projekty uchwał, nad którymi 28 listopada będą debatować żołyńscy radni.
Jakie będą podatki 2014 roku? Zobaczymy! Wielkich zmian nie widać, ale ostatecznie od czegoś są urzędnicy. 😉 W nawiasach, pogrubioną czcionką podałem obecne stawki.

1.Projekt uchwały dotyczącej podatków w gminie Żołynia w roku 2014. 

UCHWAŁA Nr XXVII/186/13

RADY GMINY ŻOŁYNIA

z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.),

Rada Gminy Żołynia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Żołynia:
a) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,74 zł/m² (obecnie 0,73 zł/m²) powierzchni użytkowej,
b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03 zł/m² (obecnie 22,82 zł/m²)powierzchni użytkowej,
c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł/m² (obecnie 10,65 zł/m²) powierzchni użytkowej,
d) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł/m² (obecnie 4,63 zł/m² ) powierzchni użytkowej,
e) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 5,10 zł/m² (obecnie 5,00 zł/m²)powierzchni użytkowej,
f) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł/m² (obecnie 0,88 zł/m²)powierzchni,
g) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł/ 1 ha (obecnie 4,51 zł/ 1 ha) powierzchni,
h) gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,46 zł/m² (obecnie 0,45 zł/m²)powierzchni,
i) od budowli – 2 % (obecnie 2%)ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Żołynia.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/124/12 Rady Gminy Żołynia z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 

2. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żołynia i odpłatnego nabycia służebności na rzecz Gminy Żołynia.

Projekt uchwały - Żołynia

Projekt uchwały – Żołynia

3. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Żołynia.

Projekt uchwały - Żołynia

Projekt uchwały – Żołynia

Źródło: BIP

Słowa kluczowe: Żołynia, 1%,  podatki 2014

Zabierz głos na forum


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

41 − 34 =