Opłaty za śmieci w górę

Sprawdziły się doniesienia o podwyżkach cen wywozu śmieci w gminie Żołynia. Na sesji rady gminy w dniu 23 czerwca br. przyjęto uchwałę, wedle której stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały podniesione.

Dotychczas obowiązywały stawki uzależnione od tego czy odpady są segregowane, czy też nie oraz od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Na dzień dzisiejszy radni ujednolicili opłatę, uzależniając jej wysokość wyłącznie od faktu czy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny lub nieselektywny, niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym.

I tak wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od nieruchomości to 19 zł., wzrost w stosunku do dotychczasowej stawki o 26,6% (poprzednio 14,60 zł.). Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny od nieruchomości to 38 zł., wzrost o 30,1 % (dotychczas 30 zł).

Wprowadzenie podwyżek gmina uzasadniła stale rosnącymi kosztami, na które składają się m.in. opłata za odbiór odpadów z gospodarstw domowych, utrzymanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i koszty płacowe pracownika ds. gospodarki odpadami. Uchwalone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami będą obowiązywać od 1 lipca br.

jerry

Przejdź do dyskusji


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

99 ÷ 11 =