Co z inwestycją PBI WMB w Żołyni

Trwa procedura związana z planowaną rozbudową i budową nowej wytwórni mas bitumicznych na ulicy Białobrzeskiej w Żołyni. Po złożeniu dokumentów przez inwestora firmę PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza, wójt wszczął postępowanie administracyjne i wystąpił do organów opiniujących, w sprawie rozbudowy o moduł odzysku destruktu i budowy nowej wytwórni mas bitumicznych na ulicy Białobrzeskiej w Żołyni.

kominyZ opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie /pismo WOOŚ.4240.10.4.2015.JG-3/ z dnia 6 lutego br. wynika, że planowane przedsięwzięcia na ulicy Białobrzeskiej w Żołyni, z uwagi na swój charakter zaliczyć należy do potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, dla których wymagane jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Dlatego też wójt 16 marca br. wydał postanowienia /pismo znak RG.6220.2.2015 oraz pismo znak RG.6220.7.2015 /, w których określił inwestorowi firmie PBI WMB Sp.z o.o w Sandomierzu zakres raportów o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i budowy nowej wytwórni mas bitumicznych na ulicy Białobrzeskiej w Żołyni /pełna treść postanowień poniżej/. Wykonanie raportów inwestor zleci uprawnionej do tego firmie na własny koszt.

Co istotne 9 marca br. Sołtys i Rada Sołecka wsi Żołynia reprezentujący mieszkańców wsi, wystąpili do wójta ze stanowiskiem społeczności wiejskiej, by ten uwzględnił je przy wydawaniu postanowień ustalających zakres raportów o oddziaływanie inwestycji na środowisko. We wspomnianym piśmie przedstawiciele sołectwa wezwali wójta by ten podjął wszelkie możliwe kroki prawne w celu zmuszenia firmy PBI WMB Sp.z o.o  do odstąpienia od realizacji planów inwestycyjnych we wsi Żołynia.

Czy i w jaki sposób wójt ustosunkował się do stanowiska Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Żołynia na razie nie wiadomo. Przed nami kolejna sesja Rady Gminy, na której być może zostanie takie stanowisko przedstawione. Miejmy też nadzieję, że odpowiedzialni za tą sprawę urzędnicy przedstawią stosowną informację radnym i mieszkańcom gminy. Do sprawy powrócimy niebawem.

Pełna treść postanowienia w sprawie zakresu raportu dotyczącego Budowy WMP(…) – RG.6220.2.2015

Pełna treść postanowienia w sprawie zakresu raportu dotyczącego Rozbudowy WMB(…) – RG.6220.7.2014.2015

Archiwum Protestu


jerry


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

× 8 = 56