VII Sesja Rady Gminy w Żołyni

W dniu 18 sierpnia br. o godzinie 12.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żołyni odbędzie się VII sesja Rady Gminy.

Najważniejszymi punkami zbliżającej się sesji rady będą zmiany w budżecie gminy na 2015 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żołynia na 2015 r. W proponowanej uchwale zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 44.290,53 zł, równocześnie zwiększając wydatki o kwotę 248.998,60 zł. Zwiększony deficyt budżetowy w kwocie 1.554.708,07 zł planuje się pokryć z kredytów i pożyczek zaciąganych przez gminę.

Z kolei zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest korektą planowanych w bieżącym roku dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy.

Istotną sprawą z punktu widzenia mieszkańców gminy będzie podjęcie nowej uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /zbiórka selektywna i nie selektywna/. Zaproponowano miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 10,00 zł od jednoosobowych gospodarstw domowych oraz stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 20,00 zł od jednoosobowych gospodarstw domowych.

Przypomnieć wypada, że w poprzedniej Uchwale Nr VI/52/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. Radni nie uwzględnili stawek dla jednoosobowych gospodarstw domowych, ujednolicając opłatę i uzależniając jej wysokość wyłącznie od faktu czy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny lub nieselektywny, niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Radni będą również procedować nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żołynia uchwalonego przez Radę Gminy jeszcze w 2001 r.

W porządku obrad znajdują się również projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami z terenu Powiatu Łańcuckiego porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami z terenu Powiatu Łańcuckiego oraz Powiatem Łańcuckim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego.
Rada zajmie się również projektami uchwał w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania ora zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Ponadto radni zajmą się podjęciem uchwał o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żołynia, nabyciu nieruchomości przez Gminę, ustanowienia służebności na nieruchomości mienia komunalnego oraz wyrażającej zgodę na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.

Z uwagi na wagę podejmowanych spraw i ich wpływ na codzienne życie lokalnej społeczności każdy mieszkaniec gminy zgodnie z art. 61 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym może uczestniczyć w posiedzeniach kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów /w tym sesje Rady Gminy/.

Red.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

÷ 1 = 2