Sesja Rady Gminy Żołynia – pytania bez odpowiedzi

Za nami kolejna w tej kadencji sesja Rady Gminy Żołynia, która odbyła się 3 marca br. W sesji po raz pierwszy wzięli udział nowi przedstawiciele sołectw; sołtysi Jan Buszta z Brzózy Stadnickiej, Teresa Fus z Kopań, Ireneusz Pacyna ze Smolarzyn i Ryszard Mach z Żołyni.

Zgodnie z porządkiem obrad sesji radni rozpatrzyli propozycję mian w budżecie gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żołynia na 2015 r. /Uchwała Nr IV/19/15, Uchwał Nr IV/20/15/. Zmiany planowanych wcześniej kwot dochodów i wydatków bieżących podyktowane były decyzją Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty subwencji ogólnej dla gminy Żołynia.

Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 005 600 zł. i pożyczki z budżetu państwa na kwotę 960 000 zł. na sfinansowanie m.in. inwestycji prowadzonych przez gminę w roku bieżącym /Uchwała Nr IV/21/15 i Nr IV/22/15/.

Kolejno rada rozpatrzyła udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Rzeszów na prowadzenie i utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie w kwocie 3 000 zł. /Uchwała Nr IV/23/15/ oraz wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusze sołeckie /Uchwała Nr IV/24/15/.

Jedną z najistotniejszych dla mieszkańców gminy spraw na bieżącej sesji, była kwestia ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do cen wody i ścieków /Uchwała Nr IV/25/15/. Rada postanowiła, że zmianie nie ulegnie stawka za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, pozostając na poziomie 2,72 zł. netto za 1 m3, natomiast wzrosła stawka za zbiorowe odprowadzanie ścieków z dotychczasowej w wysokości 3,46 zł. netto na 3,97 zł. netto.

Na dotychczasowym poziomie zostały opłaty abonamentowe kwartalne za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych 9 zł. i urządzeń kanalizacyjnych 6 zł. Stawkę za przyłączenie do urządzeń wodociągowych ustalono w wysokości 200 zł., a przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych w wysokości. 250 zł.

Rada Gminy podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Smolarzynach, obejmujących działki o nr 1045/2 i 1045/4 /Uchwała Nr IV/26/15/ oraz na wniosek złożony przez Sołtysa Smolarzyn – działkę 1045/3. Wskazane w uchwale tereny, na części których firma Strabag chce wybudować wytwórnię mas bitumicznych, w planie mają mieć przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi nieuciążliwe.

Kolejno podjęto uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę /Uchwała Nr IV/27/15/ oraz uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Żołynia /Uchwała Nr IV/28/15/.

Radni zapoznali się z projektem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żołynia /Uchwała Nr IV/29/15/. Na ten cel radni uchwalili środki w wysokości 5 000 zł. z czego 200 zł. przyznano na edukację mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami, 1500 zł. na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 1 000 zł. na odławianie bezpańskich zwierząt stanowiących zagrożenie oraz 2 300 zł. na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku. Zobacz projekt uchwały

Podjęto również uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Żołyni /Uchwała Nr IV/30/15/, a także uchwały o sprzedaży, dzierżawie i darowiźnie nieruchomości stanowiących własność Gminy Żołynia.

Niestety, pomimo informacji Przewodniczącej Rady Gminy Żołynia na zebraniu wiejskim w dniu 1 marca br. w Żołyni, Rada nie podjęła stosowanej uchwały intencyjnej w sprawie zajęcia stanowiska Rady co do planowanej rozbudowy i budowy nowej wytwórni mas bitumicznych przez Firmę PBI WMB Sp.z o.o. w Sandomierzu, na ulicy Białobrzeskiej w Żołyni.

Nie zrozumiałym jest również fakt, że Radni na sesji w ogóle nie debatowali nad planowaną inwestycją w Żołyni. Nie padły żadne pytania i odpowiedz. Nikt nie ustosunkował się do złożonej przez Stowarzyszenie Eko-Karpatia petycji mieszkańców w sprawie drażliwych inwestycji. Żadnej informacji o toczącej się procedurze administracyjnej nie przedstawił także Wójt. Do tego tematu już niebawem powrócimy.

jerry


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 ÷ 2 =