Sesja Rady Gminy Żołynia – pytania bez odpowiedzi

FacebookTwitterGoogle


Za nami kolejna w tej kadencji sesja Rady Gminy Żołynia, która odbyła się 3 marca br. W sesji po raz pierwszy wzięli udział nowi przedstawiciele sołectw; sołtysi Jan Buszta z Brzózy Stadnickiej, Teresa Fus z Kopań, Ireneusz Pacyna ze Smolarzyn i Ryszard Mach z Żołyni.

Zgodnie z porządkiem obrad sesji radni rozpatrzyli propozycję mian w budżecie gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żołynia na 2015 r. /Uchwała Nr IV/19/15, Uchwał Nr IV/20/15/. Zmiany planowanych wcześniej kwot dochodów i wydatków bieżących podyktowane były decyzją Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty subwencji ogólnej dla gminy Żołynia.

Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 005 600 zł. i pożyczki z budżetu państwa na kwotę 960 000 zł. na sfinansowanie m.in. inwestycji prowadzonych przez gminę w roku bieżącym /Uchwała Nr IV/21/15 i Nr IV/22/15/.

Kolejno rada rozpatrzyła udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Rzeszów na prowadzenie i utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie w kwocie 3 000 zł. /Uchwała Nr IV/23/15/ oraz wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusze sołeckie /Uchwała Nr IV/24/15/.

Jedną z najistotniejszych dla mieszkańców gminy spraw na bieżącej sesji, była kwestia ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do cen wody i ścieków /Uchwała Nr IV/25/15/. Rada postanowiła, że zmianie nie ulegnie stawka za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, pozostając na poziomie 2,72 zł. netto za 1 m3, natomiast wzrosła stawka za zbiorowe odprowadzanie ścieków z dotychczasowej w wysokości 3,46 zł. netto na 3,97 zł. netto.

Na dotychczasowym poziomie zostały opłaty abonamentowe kwartalne za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych 9 zł. i urządzeń kanalizacyjnych 6 zł. Stawkę za przyłączenie do urządzeń wodociągowych ustalono w wysokości 200 zł., a przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych w wysokości. 250 zł.

Rada Gminy podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Smolarzynach, obejmujących działki o nr 1045/2 i 1045/4 /Uchwała Nr IV/26/15/ oraz na wniosek złożony przez Sołtysa Smolarzyn – działkę 1045/3. Wskazane w uchwale tereny, na części których firma Strabag chce wybudować wytwórnię mas bitumicznych, w planie mają mieć przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi nieuciążliwe.

Kolejno podjęto uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę /Uchwała Nr IV/27/15/ oraz uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Żołynia /Uchwała Nr IV/28/15/.

Radni zapoznali się z projektem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żołynia /Uchwała Nr IV/29/15/. Na ten cel radni uchwalili środki w wysokości 5 000 zł. z czego 200 zł. przyznano na edukację mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami, 1500 zł. na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 1 000 zł. na odławianie bezpańskich zwierząt stanowiących zagrożenie oraz 2 300 zł. na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku. Zobacz projekt uchwały

Podjęto również uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Żołyni /Uchwała Nr IV/30/15/, a także uchwały o sprzedaży, dzierżawie i darowiźnie nieruchomości stanowiących własność Gminy Żołynia.

Niestety, pomimo informacji Przewodniczącej Rady Gminy Żołynia na zebraniu wiejskim w dniu 1 marca br. w Żołyni, Rada nie podjęła stosowanej uchwały intencyjnej w sprawie zajęcia stanowiska Rady co do planowanej rozbudowy i budowy nowej wytwórni mas bitumicznych przez Firmę PBI WMB Sp.z o.o. w Sandomierzu, na ulicy Białobrzeskiej w Żołyni.

Nie zrozumiałym jest również fakt, że Radni na sesji w ogóle nie debatowali nad planowaną inwestycją w Żołyni. Nie padły żadne pytania i odpowiedz. Nikt nie ustosunkował się do złożonej przez Stowarzyszenie Eko-Karpatia petycji mieszkańców w sprawie drażliwych inwestycji. Żadnej informacji o toczącej się procedurze administracyjnej nie przedstawił także Wójt. Do tego tematu już niebawem powrócimy.

jerry

FacebookTwitterGoogleDodaj komentarz


Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

61 + = 70